Artykuł sponsorowany

Na czym polega awans zawodowy nauczycieli?

Na czym polega awans zawodowy nauczycieli?

Awans zawodowy nauczycieli to temat, który budzi zainteresowanie zarówno wśród samych pedagogów, jak i osób związanych z oświatą. Proces ten pozwala na rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji, co przekłada się na lepszą jakość pracy nauczycieli oraz korzyści dla uczniów. W artykule przedstawimy, na czym polega awans zawodowy nauczycieli, jakie są jego etapy oraz jakie korzyści płyną z tego procesu. 

Jak wygląda droga do awansu zawodowego nauczyciela? 

W Polsce wyróżniamy trzy stopnie awansu zawodowego dla nauczycieli, a mianowicie nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy oraz nauczyciel mianowany. Nauczyciel stażysta to osoba, która rozpoczyna swoją karierę w zawodzie i musi przejść przez okres stażu trwającego 12 miesięcy. Po jego zakończeniu nauczyciel przystępuje do egzaminu kończącego staż i może ubiegać się o awans na stanowisko nauczyciela kontraktowego.  

Nauczyciel kontraktowy to osoba z minimum dwuletnim doświadczeniem zawodowym, która musi odbyć kolejny staż trwający 2,5 roku. Po jego zakończeniu nauczyciel przystępuje do egzaminu kończącego staż i może ubiegać się o awans na stanowisko nauczyciela mianowanego. Ostatni etap to nauczyciel mianowany, który musi przejść przez kolejny staż trwający 2,5 roku, po którym przystępuje do egzaminu kończącego staż i może ubiegać się o awans zawodowy nauczyciela w Warszawie na stanowisko nauczyciela dyplomowanego. 

Aby ubiegać się o awans zawodowy, nauczyciel musi spełnić szereg wymagań formalnych. Przede wszystkim musi posiadać odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, które uprawniają go do wykonywania zawodu nauczyciela. Ponadto, na każdym etapie awansu zawodowego nauczyciel musi odbyć obowiązkowy staż oraz zdać egzamin kończący staż. W trakcie stażu nauczyciel musi również opracować tzw. sprawozdanie ze stażu, które jest podstawą do oceny jego pracy przez komisję egzaminacyjną. Procedura awansu zawodowego jest regulowana przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.