Artykuł sponsorowany

Na czym polega przegląd budowlany określony w art.62?

Na czym polega przegląd budowlany określony w art.62?

Przegląd budowlany to nieodłączny element funkcjonowania każdego obiektu, który ma na celu zapewnienie jego bezpieczeństwa oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W Polsce, przegląd ten jest regulowany przez art. 62 ustawy Prawo budowlane. W artykule tym znajdują się informacje dotyczące rodzajów przeglądów budowlanych, ich częstotliwości oraz konieczności sporządzenia dokumentacji.

Jakie są rodzaje przeglądów budowlanych?

Przeglądy budowlane można podzielić na dwa podstawowe rodzaje – okresowe i kontrolne. Przeglądy okresowe mają na celu sprawdzenie stanu technicznego obiektu oraz jego zgodności z przepisami prawa. Wykonuje się je co najmniej raz na 5 lat, a w przypadku obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego – co najmniej raz na 3 lata. Przeglądy kontrolne natomiast są wykonywane w sytuacjach określonych przez prawo, np. po wystąpieniu klęski żywiołowej, awarii czy też w wyniku zgłoszenia przez właściciela lub zarządcę obiektu. Przeglądy budowlane art.62 w Oleśnicy są realizowane zgodnie z tymi zasadami, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa obiektów na terenie tego miasta.

Przeglądu budowlanego dokonuje osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, np. architekt, inżynier budownictwa czy konstruktor. Właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek zgłosić wykonanie przeglądu do właściwego organu nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organ ten może wydać decyzję o nakazie usunięcia uchybień lub nawet o zamknięciu obiektu. Jeśli natomiast przegląd wykaże, że budynek spełnia wszystkie wymagania, właściciel otrzyma stosowne potwierdzenie.

Jakie dokumenty należy przygotować na przegląd budowlany?

Właściciel lub zarządca obiektu powinien przygotować niezbędną dokumentację przed przystąpieniem do przeglądu budowlanego. Należy do niej zgromadzić m.in. aktualny projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych oraz ewentualne zaświadczenia o przeprowadzonych badaniach i ekspertyzach. Ponadto, warto mieć na uwadze, że przegląd może obejmować również sprawdzenie instalacji elektrycznych, grzewczych czy wodno–kanalizacyjnych, dlatego warto zadbać o aktualność dokumentacji dotyczącej tych systemów. W ten sposób właściciel może uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek oraz ewentualnych sankcji ze strony organów nadzoru budowlanego.